top of page

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

 

Ostatnia aktualizacja 1 września 2022 r.


Niniejsza informacja o prywatności dla NewDayToDay („Firma”, „my”, „nas” lub „nasz”) opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i/lub udostępniać („przetwarzać”) Twoje dane podczas korzystania nasze usługi („Usługi”), na przykład gdy:

 • Angażuj się z nami w inne powiązane sposoby, w tym sprzedaż, marketing lub wydarzenia

 

Pytania lub wątpliwości?Zapoznanie się z niniejszą informacją o prywatności pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i wybory dotyczące prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, nie korzystaj z naszych Usług. Jeśli nadal masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresem info@newdaytoday.net.

 

PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH PUNKTÓW

 

Niniejsze podsumowanie zawiera kluczowe punkty naszej informacji o ochronie prywatności, ale możesz dowiedzieć się więcej szczegółów na temat dowolnego z tych tematów, klikając łącze znajdujące się za każdym kluczowym punktem lub korzystając z naszego spisu treści poniżej, aby znaleźć sekcję, której szukasz. Możesz też kliknąć tutaj , aby przejść bezpośrednio do naszego spisu treści.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?Kiedy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po naszych Usługach, możemy przetwarzać dane osobowe w zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z NewDayToDay i Usługami, dokonywane wybory oraz produkty i funkcje, z których korzystasz. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.

 

Czy przetwarzamy jakiekolwiek wrażliwe dane osobowe?Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych.

 

Czy otrzymujemy jakieś informacje od osób trzecich?Nie otrzymujemy żadnych informacji od osób trzecich.

 

Jak przetwarzamy Twoje dane?Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz przestrzegania prawa. Za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach. Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony powód prawny. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.

 

W jakich sytuacjach i którym stronom udostępniamy dane osobowe?Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach i określonym stronom trzecim. Kliknij tutaj uczyć się więcej.

 

Jakie masz prawa?W zależności od tego, gdzie się znajdujesz, obowiązujące prawo dotyczące prywatności może oznaczać, że masz pewne prawa dotyczące swoich danych osobowych. Kliknij tutaj uczyć się więcej.

 

Jak realizujesz swoje prawa?Najłatwiejszym sposobem na skorzystanie z przysługujących Ci praw jest wypełnienie dostępnego formularza żądania osoby, której dane dotyczą tutaj,lub kontaktując się z nami. Rozważymy i podejmiemy działania na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co NewDayToDay robi z zebranymi przez nas informacjami? Kliknij tutaj aby zapoznać się z pełnym zawiadomieniem.


 

SPIS TREŚCI

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?

3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OCZEKUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

5. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZĄCYCH?

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

8. STEROWANIE FUNKCJAMI DO NIE ŚLEDZENIA

9. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

10. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA?

11. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?

12. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE OD CIEBIE ZBIERANE?

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

 

Dane osobowe, które nam ujawniasz

 

W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.

 

Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, rejestrując się w Usługach, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, uczestnicząc w działaniach w Usługach lub w inny sposób, gdy kontaktujesz się z nami.

 

Dane osobowe dostarczone przez Ciebie. Dane osobowe, które zbieramy, zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Usługami, dokonywanych wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

 • nazwy

 • adresy e-mail

 • nazwy użytkowników

 

Wrażliwa informacja. Nie przetwarzamy poufnych informacji.

 

Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach takich danych osobowych.

 

2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?

 

In Krótkie: Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz przestrzegania prawa. Za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach.

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów, w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług, w tym:

 • Aby ułatwić tworzenie kont i uwierzytelnianie oraz w inny sposób zarządzać kontami użytkowników. Możemy przetwarzać Twoje dane, aby umożliwić Ci utworzenie i zalogowanie się na swoje konto, a także utrzymanie konta w dobrym stanie.

 • Aby poprosić o opinię. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to konieczne, aby poprosić o opinię i skontaktować się z Tobą w sprawie korzystania z naszych Usług.

 • Aby ratować lub chronić żywotny interes jednostki. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to konieczne, aby zachować lub chronić żywotny interes osoby, na przykład aby zapobiec szkodom.

 • Aby umożliwić im udostępnianie aplikacji znajomym. Do celów udostępniania.

3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OCZEKUJEMY PRZETWARZANIE TWOICH INFORMACJI?

 

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to konieczne i mamy ważny powód prawny (tj. podstawę prawną), aby to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład za Twoją zgodą, w celu przestrzegania prawa, w celu świadczenia usług w celu zawarcia lub wypełniać nasze zobowiązania umowne, chronić Twoje prawa lub wypełniać nasze uzasadnione interesy biznesowe.

 

Jeśli znajdujesz się w UE lub Wielkiej Brytanii, ta sekcja dotyczy Ciebie.

 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i RODO w Wielkiej Brytanii wymagają od nas wyjaśnienia ważnych podstaw prawnych, na których opieramy się w celu przetwarzania Twoich danych osobowych. W związku z tym możemy opierać się na następujących podstawach prawnych do przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • Zgoda. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś zgodę (tj. zgodę) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.

 • Uzasadnione interesy. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy uważamy, że jest to uzasadnione w celu osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych, a interesy te nie przeważają nad Twoimi interesami oraz podstawowymi prawami i wolnościami. Na przykład możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w niektórych z opisanych celów, aby:

 • Dowiedz się, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z naszych produktów i usług, abyśmy mogli poprawić wrażenia użytkownika

 • Aby więcej młodzieży mogło korzystać z aplikacji.

 • Zobowiązania prawne. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, takich jak współpraca z organem ścigania lub agencją regulacyjną, wykonywanie lub obrona naszych praw lub ujawnianie Twoich danych jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowani.

 • Istotne zainteresowania. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów strony trzeciej, na przykład w sytuacjach wiążących się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.

 

Jeśli mieszkasz w Kanadzie, ta sekcja dotyczy Ciebie.

 

Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam konkretnego pozwolenia (tj. wyraźnej zgody) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu lub w sytuacjach, w których Twoja zgoda może być wywnioskowana (tj. dorozumiana zgoda). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.

 

W niektórych wyjątkowych przypadkach możemy być prawnie upoważnieni na mocy obowiązującego prawa do przetwarzania Twoich danych bez Twojej zgody, w tym na przykład:

 • Jeżeli zbieranie danych leży wyraźnie w interesie jednostki i nie można uzyskać zgody w odpowiednim czasie

 • Na potrzeby dochodzeń i wykrywania oszustw oraz zapobiegania im

 • W przypadku transakcji biznesowych pod warunkiem spełnienia określonych warunków

 • Jeśli jest zawarty w zeznaniu świadka, a pobranie jest niezbędne do oceny, rozpatrzenia lub zaspokojenia roszczenia ubezpieczeniowego

 • Do identyfikacji rannych, chorych lub zmarłych oraz do komunikacji z najbliższymi krewnymi

 • Jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że dana osoba była, jest lub może paść ofiarą nadużycia finansowego

 • Jeśli uzasadnione jest oczekiwanie, że zbieranie i wykorzystywanie za zgodą naruszyłoby dostępność lub dokładność informacji, a zbieranie jest uzasadnione do celów związanych z dochodzeniem w sprawie naruszenia umowy lub naruszenia prawa Kanady lub prowincji

 • Jeżeli ujawnienie jest wymagane w celu zastosowania się do wezwania sądowego, nakazu, nakazu sądowego lub zasad sądu dotyczących sporządzania akt

 • Jeżeli zostały wytworzone przez osobę fizyczną w trakcie jej zatrudnienia, działalności gospodarczej lub zawodu, a zebranie jest zgodne z celami, dla których informacje zostały wyprodukowane

 • Jeśli kolekcja jest przeznaczona wyłącznie do celów dziennikarskich, artystycznych lub literackich

 • Jeżeli informacja jest publicznie dostępna i jest określona w przepisach

4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

W skrócie: Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach opisanych w tej sekcji i/lub następującym stronom trzecim.

 

Możemy potrzebować udostępnić Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Przelewy biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z lub w trakcie negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.

 • Kiedy używamy interfejsów API Google Maps Platform. Możemy udostępniać Twoje dane niektórym interfejsom API Google Maps Platform (np. Google Maps API, Places API). Aby dowiedzieć się więcej o Polityce prywatności Google, zapoznaj się z tym połączyć.

 

5. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZĄCYCH?

 

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do zbierania i przechowywania informacji.

 

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub je przechowywać. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak możesz odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

 

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

 

In Krótki: Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.

 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel niniejszego powiadomienia nie wymaga od nas przechowywania Twoich danych osobowych przez okres dłuższy niż okres, w którym użytkownicy mają u nas konto.

 

Gdy nie mamy bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub anonimizujemy takie informacje lub, jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), wówczas w bezpieczny sposób przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania, dopóki nie będzie możliwe usunięcie.

 

7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

 

W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Wielka Brytania (Wielka Brytania) i Kanada, masz prawa, które zapewniają większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. W dowolnym momencie możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto.

 

W niektórych regionach (takich jak EOG, Wielka Brytania i Kanada) masz określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iv) w stosownych przypadkach, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz złożyć takie żądanie, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?" poniżej.

 

Rozważymy i podejmiemy działania na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli znajdujesz się w EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Ich dane kontaktowe znajdziesz tutaj: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

 

Jeśli znajdujesz się w Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

 

Wycofanie zgody: Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, która może być wyraźną i/lub dorozumianą zgodą w zależności od obowiązującego prawa, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?” poniżej lub aktualizując swoje preferencje.

 

Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego cofnięciem ani, gdy zezwala na to obowiązujące prawo, nie wpłynie to na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie zgodnej z prawem podstawy przetwarzania innej niż zgoda.

 

informacje o koncie

 

Jeśli w dowolnym momencie chcesz przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć konto, możesz:

 • Zaloguj się do ustawień swojego konta i zaktualizuj swoje konto użytkownika.

Na Twoją prośbę o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak zachować niektóre informacje w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać we wszelkich dochodzeniach, egzekwować nasze warunki prawne i/lub przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych.

 

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach reklamodawców w naszych Usługach, odwiedź stronę http://www.aboutads.info/choices/.

 

8. ELEMENTY STEROWANIA FUNKCJAMI DO NIE ŚLEDZENIA

 

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track („DNT”), które można aktywować, aby zasygnalizować preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych dotyczących działań związanych z przeglądaniem online. Na tym etapie nie został sfinalizowany jednolity standard technologiczny rozpoznawania i implementacji sygnałów DNT. W związku z tym nie odpowiadamy obecnie na sygnały przeglądarki DNT ani na żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje użytkownika o tym, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.

 

9. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

 

W skrócie: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do swoich danych osobowych.

 

Sekcja 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego, znana również jako ustawa „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie i uzyskanie od nas raz w roku i bezpłatnie informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli takie istnieją) ujawnione stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazwiska i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chciałbyś złożyć taki wniosek, prześlij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

 

Jeśli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Usługach, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publikujesz publicznie w Usługach. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, podając adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Upewnimy się, że dane nie są publicznie wyświetlane w Usługach, ale pamiętaj, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopie zapasowe itp.).

 

Polityka prywatności CCPA

 

Kalifornijski Kodeks Przepisów definiuje „mieszkańca” jako:

 

(1) każda osoba fizyczna przebywająca w stanie Kalifornia w celu innym niż tymczasowy lub przejściowy oraz

(2) każda osoba mająca miejsce zamieszkania w stanie Kalifornia, która znajduje się poza stanem Kalifornia w celach tymczasowych lub przejściowych

 

Wszystkie inne osoby są zdefiniowane jako „nierezydenci”.

 

Jeśli ta definicja „mieszkańca” odnosi się do Ciebie, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.

 

Jakie kategorie danych osobowych zbieramy?

 

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych:

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące Twoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas e-mail na adres info@newdaytoday.net.

Możemy również zbierać inne dane osobowe poza tymi kategoriami w przypadkach, gdy kontaktujesz się z nami osobiście, online, telefonicznie lub pocztą w kontekście:

 • Otrzymywanie pomocy za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta;

 • Udział w ankietach lub konkursach klientów; oraz

 • Ułatwienie świadczenia naszych Usług i odpowiadania na Państwa zapytania.

 

Jak wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Więcej informacji na temat naszych praktyk gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

 

Możesz skontaktować się z nami przez e-mail na adres info@newdaytoday.net lub korzystając z danych kontaktowych na dole tego dokumentu.

 

Jeśli korzystasz z upoważnionego agenta w celu skorzystania z prawa do rezygnacji, możemy odrzucić wniosek, jeśli upoważniony agent nie przedstawi dowodu, że został prawidłowo upoważniony do działania w Twoim imieniu.

 

Czy Twoje informacje będą udostępniane komuś innemu?

 

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym usługodawcom na podstawie pisemnej umowy między nami a każdym usługodawcą. Każdy usługodawca jest podmiotem nastawionym na zysk, który przetwarza informacje w naszym imieniu.

 

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do własnych celów biznesowych, takich jak przeprowadzanie wewnętrznych badań w celu rozwoju technologicznego i demonstracji. Nie jest to uważane za „sprzedaż” Twoich danych osobowych.

 

NewDayToDay nie ujawnił ani nie sprzedał żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub handlowych w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy. NewDayToDay nie będzie sprzedawać w przyszłości danych osobowych należących do odwiedzających witrynę, użytkowników i innych konsumentów.

 

Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych

 

Prawo żądania usunięcia danych — Żądanie usunięcia

 

Możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, uszanujemy Twoją prośbę i usuniemy Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (między innymi) skorzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa , nasze wymagania dotyczące zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub jakiekolwiek przetwarzanie, które może być wymagane w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami.

 

Prawo do informacji — Prośba o informację

 

W zależności od okoliczności masz prawo wiedzieć:

 • czy zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;

 • kategorie danych osobowych, które zbieramy;

 • cele, do których wykorzystywane są zebrane dane osobowe;

 • czy sprzedajemy Twoje dane osobowe stronom trzecim;

 • kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych;

 • kategorie stron trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych; oraz

 • biznesowy lub komercyjny cel zbierania lub sprzedaży danych osobowych.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania lub usuwania informacji o konsumentach, które zostały pozbawione elementów umożliwiających identyfikację w odpowiedzi na żądanie konsumenta, ani do ponownej identyfikacji danych osobowych w celu weryfikacji żądania konsumenta.

 

Prawo do niedyskryminacji w korzystaniu z praw do prywatności konsumenta

 

Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli skorzystasz ze swoich praw do prywatności.

 

Proces weryfikacji

 

Po otrzymaniu Twojej prośby będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby ustalić, że jesteś tą samą osobą, o której mamy informacje w naszym systemie. Te działania weryfikacyjne wymagają od nas poproszenia Cię o podanie informacji, abyśmy mogli dopasować je do informacji, które nam wcześniej podałeś. Na przykład, w zależności od rodzaju złożonego wniosku, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować informacje, które podajesz, z informacjami, które już posiadamy, lub możemy skontaktować się z Tobą za pomocą metody komunikacji (np. telefonicznie lub mailowo), które wcześniej nam przekazałeś. W zależności od okoliczności możemy również skorzystać z innych metod weryfikacji.

 

Będziemy wykorzystywać dane osobowe podane we wniosku wyłącznie w celu zweryfikowania Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia wniosku. W miarę możliwości nie będziemy żądać od Ciebie dodatkowych informacji w celu weryfikacji. Jeśli jednak nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie już przechowywanych przez nas informacji, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz w celach bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Takie dodatkowo podane informacje usuniemy, gdy tylko zakończymy weryfikację Ciebie.

 

Inne prawa do prywatności

 • Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

 • Możesz zażądać korekty swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nie są już istotne, lub poprosić o ograniczenie przetwarzania informacji.

 • Możesz wyznaczyć upoważnionego agenta do złożenia wniosku w ramach CCPA w Twoim imieniu. Możemy odrzucić wniosek od autoryzowanego agenta, który nie przedstawi dowodu, że został w sposób ważny upoważniony do działania w Twoim imieniu zgodnie z CCPA.

 • Możesz poprosić o rezygnację z przyszłej sprzedaży Twoich danych osobowych stronom trzecim. Po otrzymaniu wniosku o rezygnację podejmiemy działania w jego sprawie tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż piętnaście (15) dni od daty złożenia wniosku.

Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami przez e-mail na adres info@newdaytoday.net lub korzystając z danych kontaktowych na dole tego dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie.

10. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA?

 

In Krótki: Tak, w razie potrzeby zaktualizujemy to powiadomienie, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

 

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o polityce prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawione”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o polityce prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o polityce prywatności, aby być informowanym o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

 

11. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?

 

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas e-mail na adres info@newdaytoday.net lub pocztą na adres:

 

Nowy dzień do dnia

1-2-12 Shinkawa cho

Miejsce Matsukawy

Higashikurume, Tokio 2030013

Japonia

 

12. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE OD CIEBIE ZBIERANE?

 

Na podstawie obowiązujących przepisów w Twoim kraju możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub je usunąć. Aby poprosić o sprawdzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, prześlij formularz wniosku, klikając tutaj.

Niniejsza polityka prywatności została stworzona przy użyciu Termly's Generator polityki prywatności.

bottom of page